In dit Privacyreglement worden de volgende definities gebruikt. Deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt:

 • Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Ellen Oostra Consultancy internetsite registreert;
 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het reglement

Ellen Oostra Consultancy mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Ellen Oostra Consultancy de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Ellen Oostra Consultancy worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien; voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Ellen Oostra Consultancy vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Ellen Oostra Consultancy in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Ellen Oostra Consultancy expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Ellen Oostra Consultancy gebruikt en het doel van het gebruik

Ellen Oostra Consultancy verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Ellen Oostra Consultancy, de website bezoekt of via het contactformulier contact opneemt. Ellen Oostra Consultancy verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Ellen Oostra Consultancy sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • de afgesproken dienstverlening te kunnen leveren;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen of te optimaliseren.

IP-ADRESSEN/COOKIES

Ellen Oostra Consultancy houdt een deel van de IP-adressen (het laatste octet van het IP-adres wordt gemarkeerd) bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Met deze gegevens wordt Ellen Oostra Consultancy in staat gesteld om:

 • te registreren welke internetsite/internetpagina’s worden bezocht;
 • de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
 • eventueel het productaanbod te verbeteren.

Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor bepaalde informatie verzameld wordt. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak de website wordt bezocht, om hoeveel terugkerende bezoekers het gaat en welke pagina’s daarbij het meest bezocht worden. Deze informatie wordt anoniem verzameld.

Bekijk voor meer informatie de cookie verklaring op deze website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Ellen Oostra Consultancy verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de eigen organisatie om, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Ellen Oostra Consultancy met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Ellen Oostra Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door Ellen Oostra Consultancy worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Ellen Oostra Consultancy beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
  • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale systeem.
  • de medewerkers van Ellen Oostra Consultancy hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Ellen Oostra Consultancy verstrekte persoonsgegevens;
 • Ellen Oostra Consultancy heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Ellen Oostra Consultancy hanteert een termijn van vijf jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Ellen Oostra Consultancy zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij Ellen Oostra Consultancy aangeven. De contactgegevens daarvoor treft u aan op de contactpagina of onderaan iedere pagina op deze website. Ellen Oostra Consultancy kan u dan vragen om u te identificeren. Dat wordt gedaan om misbruik te voorkomen. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Ellen Oostra Consultancy.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens, dan kun u contact met Ellen Oostra Consultancy opnemen. Ellen Oostra Consultancy streeft er naar om er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met Ellen Oostra Consultancy opnemen.

Uiteraard zal Ellen Oostra Consultancy ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

De actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Ellen Oostra Consultancy.

Link naar Privacy Zeker Certificaat